Cilj je nič – okoljsko upravljanje v Audijevi proizvodnji

Podnebne spremembe, pomanjkanje vode, zmanjševanje virov, izguba biotske raznovrstnosti so med največjimi izzivi današnjega časa. Pri Audiju se tega zavedamo in strateško ukrepamo. Z okoljskim programom 'Mission:Zero' prispevamo k trajnosti na svojih lokacijah po vsem svetu, v proizvodnji in logistiki.

15.04.2021 Avtor: Audi Team  Fotografije: Arhiv Audi Illustracije: Getty Images, Robert Fischer

Ključna dejstva o trajnostnem poslovanju

 

Neprekinjeno točkovanje: Audi po vsem svetu neprekinjeno promovira okoljski program 'Mission:Zero'.
 
Nova spremenljivka vpliva na okolje: pandemija koronavirusa vpliva na kazalnike okoljske uspešnosti skupine.
 
Gospodarski uspeh in varstvo okolja se ne izključujeta, ampak sta neločljivo povezana.

 

Pri Audiju vemo, da se poslovni uspeh in varstvo okolja ne izključujeta, ampak sta neločljivo povezana. V idealnem primeru eden pospeši uspeh drugega in to po celotni vrednostni verigi avtomobila. Okoljski program 'Mission:Zero' je zato sestavni del korporativne strategije.

Kot pove že ime, je cilj programa dosledno zmanjševati naš okoljski odtis do vrednosti nič. Osrednjo vlogo imajo štiri področja delovanja: razogljičenje, poraba vode, učinkovita raba virov in biotska raznovrstnost. Pri tem nas vodijo cilji trajnostnega razvoja (SDG) Združenih narodov in izjava o okoljskem poslanstvu skupine Volkswagen.

 

 

‘Mission:Zero’: razogljičenje

Video title

“quote”

Pri Audiju želimo do leta 2025 na vseh svojih lokacijah doseči neto ogljično nevtralnost1, s čimer bomo prispevali k doseganju cilja zagotoviti ogljično nevtralno prestižno mobilnost. Za uresničitev tega cilja uporabljamo štiri glavne pristope. Prvič: nenehno povečevanje energetske učinkovitosti v okviru upravljanja z energijo. Drugič: večanje obnovljivih virov energije na lokacijah. Tretjič: nakup obnovljivih virov energije. In četrtič: izravnava trenutno neizogibnih izpustov CO₂ s kompenzacijskimi projekti (projekti, ki odstranjujejo CO2).

Markus Faigl, vodja akcijskega področja 'razogljičenje na lokacijah'

Markus Faigl, vodja akcijskega področja 'razogljičenje na lokacijah'

Hans Rosicki, vodja akcijskega področja 'razogljičenje v logistiki'

Hans Rosicki, vodja akcijskega področja 'razogljičenje v logistiki'

“Ko se ozrem na pretekle rezultate zmanjšanja izpustov ogljika v transportni logistiki, sem precej ponosen, da smo leta 2020 naredili velik korak naprej.”

Hans Rosicki, vodja akcijskega področja 'razogljičenje v logistiki'

»Ko govorimo o razogljičenju lokacij in proizvodnje, je naš ključni izziv v letu 2021 uresničiti glavni načrt s tistimi ukrepi, ki smo jim dali prednost,« pojasnjuje Markus Faigl, ki vodi akcijsko področje 'razogljičenje na lokacijah'. Tu so imeli prednost ukrepi, ki imajo največji vzvod za zmanjšanje izpustov CO2, tako da lahko jasno naslavljamo cilj ogljične nevtralnosti1 do leta 2025.«

 Poseben tehnični izziv je vključevanje obnovljivih virov energije v obstoječo infrastrukturo na lokacijah, hkrati pa ohranjati redno proizvodnjo. Faigl: »Pri svojem delu mi je še posebej všeč to, da lahko s programom 'Mission:Zero' pomembno prispevamo k Audijevemu energetskemu prehodu in hkrati energetsko in tehnološko infrastrukturo tovarn pripravimo za prihodnost.« Dobrih primerov takih aktivnosti ni težko najti: Audijeva tovarna na Madžarskem je po tovarni v Bruslju postala druga lokacija, ki je dosegla neto ogljično nevtralnost. 1

 

1) Audi neto ogljično nevtralnost obravnava kot stanje, v katerem se po izčrpanju drugih možnih ukrepov za zmanjšanje izpustov CO₂, ki jih povzročajo izdelki ali dejavnosti Audija in / ali trenutno neizogibnih izpustov CO₂ v okviru dobavne verige, proizvodnje in recikliranja vozil Audi, zagotovi vsaj kvantitativna kompenzacija s prostovoljnimi in globalnimi projekti za odstranjevanje CO₂ iz ozračja. V fazi uporabe vozila, to je od trenutka, ko je vozilo dostavljeno kupcu, se proizvedeni izpusti CO₂ ne upoštevajo.

 

 

"
"

small text

heading

text

button

small text

heading

text

button
Energijska intenzivnost v skupini Audi - Avtomobilski segment

Prikazana energetska intenzivnost se nanaša na proizvodnjo avtomobilov (vključno s proizvodnjo sestavnih delov). Izračuna se kot količnik med celotno porabo energije v tovarnah za izdelavo avtomobilov in sestavnih delov ter številom proizvedenih avtomobilov na teh lokacijah.

EN_Grafik_2_1920x1080_SLO

Skupna poraba energije: ta kazalnik sestavlja poraba električne in toplotne energije, kot tudi uporaba plina za proizvodne procese in hlajenja v proizvodnih obratih, ki so ga zagotavljali zunanji dobavitelji.

EN_Grafik_3_1920x1080_SLO

Neposredni (Obseg 1) in posredni (Obseg 2) izpusti toplogrednih plinov v skupini Audi v tonah

Za veliko zmanjšanje izpustov CO2 je veliko razlogov. Po eni strani so se energetske potrebe na splošno zmanjšale, prav tako poraba goriv. Po drugi strani se je nakup energije iz obnovljivih virov na lokacijah še povečeval – povečalo se je naročanje zelene električne energije v Neckarsulmu in v mestu San José Chiapa, obnovljivi viri so se povečali tudi z nakupom certifikatov za bioplin v Győru.

Screenshot 2021-04-07 at 11.04.09_SLO

5) Neposredni izpusti CO₂: vrednost sestavljajo izpusti CO₂, ki nastajajo z uporabo goriva v tovarnah, in izpusti CO₂ pri delovanju preizkusnih naprav.
6) Postopek izbire relevantnih izpustov, uporabljeni emisijski dejavniki in celoten postopek zbiranja ključnih vrednosti so določeni v Volkswagnovem standardu 98000. Na splošno Audi uporablja dejanske vrednosti izpustov, ki jih posredujejo dobavitelji energije. Če to ni mogoče, se izračuni naredijo na podlagi standardnih dejavnikov VDA.
7) Popravek pri evidentiranju zelene električne energije za leto 2019.

 

Drugi izpusti v tonah

Poleg izpustov CO₂ na proizvodnih lokacijah Audi meri tudi druge izpuste, ki nastajajo na primer pri barvanju, delovanju preizkusnih naprav ali na obstoječih objektih za pridobivanje električne energije. Zmanjšanje izpustov v letu 2020 je mogoče pojasniti z nižjim obsegom proizvodnje zaradi pandemije koronavirusa, saj se je lakiralo manj površine vozil (zato so bili nižji izpusti VOC9 in skupni prah). Poleg tega so se v letu 2020 optimizirali postopki v lakirnicah, kar bo imelo dolgoročni učinek tudi po letu 2020.

Screenshot 2021-04-07 at 11.03.43_SLO

8) Neposredni izpusti NOx: vrednost sestavljajo izpusti NOx, ki jih povzročajo kotlarne v proizvodnih obratih, lakirnice in delovanje preizkusnih naprav.
9) Izpusti hlapnih organskih spojin – VOC (volatile organic compounds): vrednost sestavljajo izpusti iz lakirnic, preizkusnih in drugih naprav.

 


‘Mission:Zero’: poraba vode

2021-04-audi-the-goal-is-zero-06

Audi na področju porabe vode uporablja učinkovite postopke in vzpostavlja vodni krog na svojih proizvodnih lokacijah za trajnostno proizvodnjo avtomobilov. »Premišljena poraba virov, kot je voda, je ključna prednostna naloga v Audijevi okoljski politiki,« pravi Daniel König.

Dober primer je trajnostni ključni kazalnik uspešnosti za vodo, ki je bil leta 2020 v celotnem Audiju uveden kot dodatni kazalnik (KPI waterAUDI). S kazalnikom se porabo vode ovrednoti glede na različne pogoje na lokaciji in se jo poveže s proizvedenimi enotami. Daniel König: »Novi kazalnik nam omogoča nadzor ukrepov na tak način, da so uvedeni strateško, tam, kjer so najučinkovitejši za Audi kot celoto.«

Video title

'Mission:Zero’: učinkovitost virov

Naravni viri so pomembni proizvodni dejavniki in osnova za dodano vrednost. Audi želi te vire uporabljati še učinkoviteje in uspešneje, poleg tega pa nenehno razvija strokovno znanje o recikliranju.

Učinkovitost virov je veliko več kot le ravnanje z odpadki. Začne se z uporabo pravih materialov v celotnem postopku nastajanja izdelka in zaključi s ponovno uporabo. »Moja vizija je vzpostaviti 100-odstotni cikel naravnih virov, tako imenovano zaprto zanko, v celotni proizvodni verigi,« pojasnjuje László Horváth.

"
Moja vizija je v celotni proizvodni verigi vzpostaviti 100 % cikel naravnih virov.
"

László Horváth, vodja akcijskega področja 'učinkovitost virov'

Varstvo okolja je vsota številnih malenkosti, kar je pred kratkim dobro pokazal projekt v Neckarsulmu. Pri sestavljanju vozila se na tej lokaciji naberejo številni embalažni materiali, saj dobavitelji večino delov zapakirajo v zaščitno plastično folijo ali ovoj. Audi te zaščitne folije zbira in jih dostavi reciklažnemu podjetju s sedežem v regiji. Ta jih uporabi za izdelavo novih folij, ki se nato v proizvodnih obratih ponovno uporabijo. »Učinek je v tem primeru dvojen: prvič, manjši vpliv na okolje, ker materiale recikliramo, namesto da bi jih sežgali. Manj pa je tudi izpustov CO2 zaradi kratkih prometnih poti,« pojasnjuje László Horváth. Surovina tako v Audiju dalj časa ostane v zaprti zanki. Horváth: »Pri tem smo lahko uspešni zaradi najsodobnejše tehnologije in močnih partnerstev. Naše cilje lahko dosežemo le s sodelovanjem z drugimi podjetji, kot so dobavitelji in podjetja za recikliranje, in z njihovim specifičnim znanjem.«

 

Skupna teža odpadkov glede na metodo odstranjevanja
Skupna teža odpadkov glede na metodo odstranjevanja

 

 

'Mission:Zero’: biotska raznovrstnost

“To vznemirljivo področje daje smisel, hkrati pa kliče po inovativnih in ustvarjalnih ukrepih – skupaj z nenehnim lobiranjem za skupen cilj.”

Antje Arnold, vodja akcijskega področja 'biotska raznovrstnost'.

Izguba biotske raznovrstnosti je poleg podnebnih sprememb eden največjih ekoloških izzivov. Audi je zavezan ohranjanju biotske raznovrstnosti in se je zato pred nekaj leti pridružil pobudi 'Biodiversity in Good Company' (biotska raznovrstnost v dobri družbi). »Poleg tega Audi na vseh svojih lokacijah izvaja različne projekte, da bi prispeval k ohranjanju biotske raznovrstnosti,« pojasnjuje Antje Arnold. »Pri tem je čudovito, da so rezultati našega dela na tem področju pogosto vidni. To na primer lahko vidimo na enem naših vodilnih biodiverzitetnih projektov v Audijevi tovarni v Münchsmünstru. Prostore na celotni lokaciji smo predali naravi. Število vrst, ki so za regijo zanimive in pomembne, nenehno narašča. Res je zelo zabavno!«

V letu 2021 so na tej lokaciji predvideni nadaljnji projekti razvoja biotske raznovrstnosti, na primer fasadno zelenje ali spreminjanje trat v cvetoče travnike.

Video title

László Horváth, vodja akcijskega področja 'učinkovitost virov'

László Horváth, vodja akcijskega področja 'učinkovitost virov'.

Antje Arnold, vodja akcijskega področja 'biotska raznovrstnost'

Antje Arnold, vodja akcijskega področja 'biotska raznovrstnost'

Trajnostna naravnanost podjetja: nov začetek za staro rafinerijo
Rafinerija

Trajnostna naravnanost podjetja: nov začetek za staro rafinerijo

Na mestu nekdanje naftne rafinerije bomo zgradili sodobno inovacijsko središče, še prej pa bomo s pomočjo napredne tehnologije tla očistili škodljivih snovi. S projektom IN-Campus pri Audiju nadgrajujemo svojo ekološko in družbeno odgovornost.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik